آمار و اطلاعات

نیروهای تحت پوشش شرکت جمعا ۵۷۱ نفر تا پایان ۶ماه اول سال ۱۳۹۴ می باشند که شامل:

تحصیلات
کارشناس ارشد ۱۶ نفر=۳٪
کارشناس ۱۳۷ نفر=۲۴٪
کاردان ۱۲۵ نفر=۲۲٪
دیپلم ۱۵۷ نفر=۲۷٪
زیر دیپلم ۱۳۶ نفر=۲۴٪

جنسیت:
مرد ۵۰۸ نفر=۸۹٪
زن۶۳ نفر=۱۱٪

وضعیت استخدامی:
رسمی ۹۷ نفر=۱۷٪
قراردادی ۴۲۶ نفر=۸۲٪
ساعتی ۸ نفر=۱٪

حوزه های تحت پوشش:
معاونت اقتصادی ۱۲۵ نفر=۲۲٪
معاونت فنی ۱۵۰ نفر=۲۶٪
معاونت توسعه مدیریت ۹۱ نفر=۱۶٪
معاونت اجتماعی ۵۶ نفر=۱۰٪
ادارات کل (حراست،روابط عمومی) ۱۲۸ نفر=۲۲٪
مدیریت های مستقل ۱۵ نفر=۳٪
صیدصنعتی ۶ نفر=۱٪