منابع انسانی

hrm

شرکت از گروهی کارآمد و متخصص در وظایف مختلف و رهبری وظیفه شناس که در تصمیم گیری استراتژیک نقش مهمی را ایفا می کنند تشکیل شده است.
در محیط کاری فعلی شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت وصیدصتعتی منطقه آزاد چابهار بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار تمرکز دارد و می کوشد تا آگاهی کارکنان را ارتقاء بخشد که این خود سبب پیشرفت و رسیدن به اهداف شده است.
تأمین نیروهای انسانی خبره و کارشناسان زبده در حوزه های مختلف از مهمترین خدمات عرضه شده از طرف شرکت می باشد.