سرمایه گذاری

investment

کمیته سرمایه گاری شرکت زیر نظر هیأت مدیره و مرکب از رئیس هیأت مدیره،مدیرعامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری و تجارت وصیدصنعتی است که به بررسی طرح های کسب و کار از لحاظ بازار و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی می پردازد.

 

فعالیت های شرکت در زمینه سرمایه گذاری

۱- جلب و حمایت سرمایه های داخلی و خارجی و برنامه ریزی برای جذب مشارکت های خارجی در رشته های مختلف    سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار

۲-همکاری،هماهنگی،حمایت و مشارکت۳۰%با سرمایه گذاران

۳-اجرای موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه و حل و فصل مسائل جاری سرمایه گذاری ها طبق موازین قانونی

۴-پذیرش ،مشارکت و نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی