سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاست های کلی اصل ( 44) قانون اساسی و قانون اجرای آن .

شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید
اخبار
ایجاد سومین هاب پتروشیمی ایران در بندر چابهار منطقه آزاد چابهار
سواحل راهبردی مکران دروازه ارتباط با جهان و متصل به آبهای اقیانوسی